Museum of Bricks
Obchodní podmínky
PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek společnosti LeMi CZ s.r.o., se sídlem Praha 8 - Troja, Hnězdenská 587/18, okres Praha Hl.m., PSČ 18100, lČ 24783111 (dále „prodávající“) pro prodej vstupenek do poboček Muzea Lega, a to prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.museumofbricks.cz, a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají. Obchodní podmínky jsou platné od 1. 5. 2023

PRODEJ VSTUPENEK
Prodej vstupenek je realizovaný prostřednictvím internetového obchodu www.museumofbricks.cz, který nabízí vstupenky výhradně formou tzv. E-ticketu. Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz. E-ticket je vstupenka, která má elektronickou podobu a která je kupujícímu odeslána na jím uvedený email.
Provozní doba internetového obchodu je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu vybavení prodávajícího nebo třetích stran.

CENY A POPLATKY
Cena vstupenky se uvádí v Kč včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty. Cena vstupenky uvedená při online prodeji je konečná. O aktuálních cenách vstupenek rozhoduje provozovatel.

PLATBA
Vstupenky je možné zaplatit kartou online – kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, MasterCard Electronic a Maestro. Je možné použít karty vydané jakoukoliv bankovní institucí.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Prodávající nepřijímá zpět zakoupené vstupenky ani je nevyměňuje za jakékoliv jiné vstupenky, a to v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě prodávajícím, poskytováno v určeném termínu.).
Kupující je povinen si při nákupu překontrolovat veškeré údaje, které se týkají prohlídky, na kterou si kupuje vstupenku. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.

REKLAMAČNÍ ŘÁD
Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

1. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky, pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku.
2. Museum of Bricks nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).
3. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 1 hodiny po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně kontaktovat Museum of Bricks a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit Museu of Bricks jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že Museum of Bricks zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena, a nepůjde o případ uvedený v předchozím odst. 2 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil Museum of Bricks, že mu vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno následujícím způsobem:

  • Museum of Bricks se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním návštěvy muzea, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný email

4. V případě, že ze strany Museum of Bricks dojde ke změně místa konání nebo termínu návštěvy muzea nebo k úplnému zrušení návštěvy muzea, bude kupující, který Museum of Bricks poskytl svůj e-mail o této skutečnosti vyrozuměn. Museum of Bricks neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout, ani za to, že kupující obdrží včas odeslané vyrozumění se zpožděním.
5. Dojde-li ze strany Museum of Bricks ke změně termínu návštěvy muzea, má kupující právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky s jiným termínem platnosti. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději 5. (pátý) pracovní den následující po původním termínu návštěvy muzea a pouze v případě, že vstupenka dosud nebyla využita.
6. Dojde-li ze strany Museum of Bricks k úplnému zrušení návštěvy muzea, má kupující právo na vrácení vstupného nebo na výměnu vstupenky s jiným termínem platnosti. Právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky s jiným termínem platnosti může kupující uplatnit nejpozději 5. (pátý) pracovní den následující po termínu návštěvy muzea. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má kupující právo pouze na výměnu vstupenky s jiným termínem platnosti. V případě, že dojde k úplnému zrušení návštěvy muzea z důvodu nezávislého na vůli Museum of Bricks v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), má kupující právo pouze na výměnu vstupenky s jiným termínem platnosti.
7. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného, bude vstupné kupujícímu vráceno následujícím způsobem:

  • v případě elektronického nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek vstupenky.museumofbricks.cz bude vstupné vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno.

DORUČENÍ VSTUPENKY
Vstupenka má formu E-ticketu. Její doručení probíhá výhradně elektronickou formou, a to elektronickou poštou na adresu, kterou zákazník vyplnil během objednávky – tato forma doručení je povinná.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup vstupenek a smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem.

V Praze dne 1. 5. 2023